+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ბიოსტანდარტი


ბიოსტანდარტი


 

1. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის N 198 დადგენილება  „ბიოწარმოების შესახებ“

2. ტექნიკური რეგლამენტი:  „პესტიციდების და აგროქიმიკატების შენახვის, ტრანსპორტირების, რეალიზაციისა და გამოყენების წესები“

3. საქართველოს კოდექსი “სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის შესახებ“

4. 2015 წლის 10 ნოემბრის მთავრობის დადგენილება 577, სურსათის/ ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში მიკვლევადობის ზოგადი პრინციპები და მოთხოვნები

5. ბიოპროდუქციის წარმოების, გადამუშავების, ნიშანდების და გასაღების სტანდარტი “გრინ კავკაზუსი”

6. IFOAM-ის სტანდარტები ბიოაგროწარმოებისა და გადამუშავებისათვის