+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სუსტდენიანი სისტემები


სუსტდენიანი სისტემები


შენობა-ნაგებობების შიდა სატელეფონო ქსელების გეგმები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

ობიექტის და შენობა-ნაგებობების სატელეფონო ქსელების ბლოკ-სქემები;

ობიექტის შიდასამოედნო სატელეფონო ქსელების ნახაზები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების გეგმები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების ბლოკ-სქემები;

შენობა-ნაგებობების შიდა სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების გეგმები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

ობიექტის და შენობა-ნაგებობების სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ბლოკ-სქემები.

ობიექტის შიდასამოედნო სახანძრო სიგნალიზაციის ქსელების ნახაზები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

შენობა-ნაგებობების შიდა დაცვითი სიგნალიზაციის ქსელების გეგმები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

შენობა-ნაგებობების შიდა დაცვითი სიგნალიზაციის ქსელების ბლოკ-სქემები;

შენობა-ნაგებობების დაშვების კონტროლის შიდა სისტემების გეგმები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

ობიექტისა და შენობა-ნაგებობების დაშვების კონტროლის სისტემების ბლოკ-სქემები;

ობიექტის დაშვების კონტროლის სისტემების შიდასამოედნო ქსელების ნახაზები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი  სპეციფიკაციები;

შენობა-ნაგებობების ვიდეო-თვალთვალის შიდა ქსელების გეგმები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი  სპეციფიკაციები;

ობიექტისა და შენობა-ნაგებობების ვიდეო-თვალთვალის ქსელების ბლოკ-სქემები;

ობიექტების ვიდეო-თვალთვალის შიდასამოედნო ქსელების ნახაზები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები.