+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ბადრი ჭურჭელაური


ბადრი ჭურჭელაური


ინჟინერ-მშენებელი


Tel: +995 32 237 10 07

Mail:  info.innosystems@gmail.com

განათლება:

კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა და ექსპერტიზა
კონსტრუქციების დაცვის აქტიური და პასიური სისტემები

მაგისტრატურა:

კონსტრუქციების დაცვის აქტიური და პასიური სისტემები
რადიაციული და ელექტრომაგნიტური დეფექტოკოპია
3. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა

დოქტორანტურა :

 1. 2.დოქტოტრანტის ხელმძღვანელობა

მონათესავე საგნები /ბაკალავრიატი/ მშენებლობა

1.სამშენებლო კონსტრუქციები - რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები

მაგისტრატურა 

1.სამშენებლო კონსტრუქციები - რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები

 1. განათლება :

 „საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი "სამშენებლო ფაკულტეტი, სამოქალაქო და სამრეწველო მშნებლობა 1984–1989წ.
ასპირანტურა
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი სამშნებლო ფაკულტეტი, მანქანათა დინამიკა და სიმტკიცე, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 1991–1995წ .


 1. შესაბამისი სამეცნიერო-კვლევითი, პრაქტიკული, სასწავლო-მეთოდური და პედაგოგიური საქმიანობა

მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი
დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (ხაზი გაესვას) -ჩქაროსნული ვიდეო გადაღების მეთოდის დამუშავება მანქანა–დანადგარებში ტექნოლოგიური პროცესების ანალიზისათვის 

2.1. სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები (2009-2013 წლები)

სახელმწიფო და პირადი ინიციატივით შესრულებული კვლევთი სამუშაოები: შპს `სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგის~დირექტორის ბადრი ჭურჭელაურის (ექსპერტი სამშენებლო დარგში) მიერ, შესრულებული კვლევითი სამუშაოებისარასრული სია:

2.2. სასწავლო-მეთოდური მუშაობის შედეგები (2009-2013 წლები)

2.3. პედაგოგიური საქმიანობა (2009-2013 წლები)

პროფესიული განათლება (სასწავლო კურს(ებ)ი) სასწავლო წელი

პროფესიული უმაღლესი განათლება (სასწავლო კურს(ებ)ი)

ბაკალავრიატი (სასწავლო კურს(ებ)ი)
კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა -1995–2009
კონსტრუქციების დაცვის აქტიური და პასიური სისტემები -1996–2009

მაგისტრატურა (სასწავლო კურს(ებ)ი, ხელმძღვანელობა)
კონსტრუქციების დაცვის აქტიური და პასიური სისტემები 1997–2009
რადიაციული და ელექტრომაგნიტური დეფექტოკოპია 1998–2009
თბური, გრიგალურ დენიანი და კაპილარული დეფექტოსკოპია 2007–2009

სულ პედაგოგიური სტაჟი (ლექციების, სემინარების, პრაქტიკული და ლაბორატორიული და სხვა მეცადინეობების ჩატარება) აკრედიტებულ/სახელმწიფო უსდ-ში

 1. სხვა აქტივობები, მიღწევები, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და დამსახურება

3.1. პუბლიკაციები:

მონოგრაფიები 
სამეცნიერო სტატიები 
სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური საშუალებები და ლიტერატურა 
კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა: 
დაცული დისერტაციების, სამაგისტრო (საკვალიფიკაციო) ნაშრომების ხელმძღვანელობა, კონსულტანტობა
კონფერენციებზე გამარჯვებული / წარმოდგენილი სტუდენტური მოხსენების ხელმძღვანელობა

6.2. სხვა აქტივობები

მეცნიერებათა აკადემიების წევრობა
სამეცნიერო წოდება -ასოცირებული პროფესორი
საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროგრამებში მონაწილეობა
სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამოცდილება
კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა
კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეი–ნინგები, ვორქ-შოფები და სხვა) - 2 სერთიფიკატი
ჯილდოები (ეროვნული/ სახელმწიფო/დარგობრივი პრემია, ორდენი, მედალი და სხვ.)
საპატიო წოდებები
კომპიუტერთან მუშაობის უნარები -სერთიფიკატი №20

 1. სამსახურებრივი გამოცდილება

  1983–1984 საქრთველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მხაზველობითი გეომეტრიის კათედრა, პრეპერატორი.
  1984–1989 საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.
  1989–1990 საქართველოს პილიტექნიკური ინსტიტუტი ლითონის კონსტრუქციების კათედრა, სტაჟიორ–მკვლევარი.
  1990–1992 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საკონსტრუქტორო ბიურო, "მშნებელი" IIკატეგორიის ინჟინერი
  1991–1995 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასპირანტურა
  1995–2002 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, №122 კათედრის ასისტენტი
  2002–2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, №122 კათედრის დოცენტის თანამდებობაზე
  2006-2009 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, №122 მიმართულების ასისტენტ პროფესორი.
  2009-2013 დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მოწვეული (ასოცირებული) პროფესორი სამოქალაქო და სამრეწველო დეპარტამენტი.

სამშენებლო ფაკულტეტი, საინჟინრო მექანიკისა და ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი-დაკავებული თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი

შეთავსებით მუშაობა

2007-2013 წ დღემდე. -პს `სტრუქტურული მთიანობის მონიტორინგის ~ დირექტორი (mSenebloba მშენებლობის ექსპერტიზა და პროექტირება)

2012-2013 წ.-საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ექსპერტ-მრჩეველი მშენებლობის დარგში. 

2013-2014 წ. საინჟინრო- აკადემიის ექსპერტიზის განყოფილების ექსპერტი-მრჩეველი