+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

აკრედიტირებული საექსპერტო - შპს „მშენ-ექსპერტი“


აკრედიტირებული საექსპერტო - შპს „მშენ-ექსპერტი“


A-ტიპის ინსპექტირების ორგანო “მშენ-ექსპერტი” არის აკრედიტებული სსიპ “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი”-ს მიერ ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით.

აკრედიტებულია შემდეგ სფეროში:

საპროექტო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის პროექტთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება;

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების (ფორმა №2-ის) შეფასება/ინსპექტირება;

ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობის შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო, სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოების პროექტთან და მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება/ინსპექტირება;

ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება;

შენობა-ნაგებობების პროექტის შეფასება/ინსპექტირება.