+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა


მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა


წარმოება | ვაჭრობა | დისტრიბუცია | მომსახურება


ფულადი სახსრები

• ფულადი სახსრების მოძრაობის აღრიცხვა და მართვა  კომპანიის საბანკო ანგარიშებსა თუ სალაროებში
• საგადახდო კალენდარი- ფულადი სახსრების შემოსავლებისა და გასავლების დაგეგმვა
• დოკუმენტების აღრიცხვა- საგადახდო დავალებები, სალაროს ორდერები,საავანსო ანგარიშები,საგადახდო-სახელფასო უწყისები და ა.შ.
• ფულადი სახსრების მოძრაობის ანალიზი- შემოსავლების წყაროებისა და გასავლების მიმართულებების მიხედვით
• ფულადი სახსრების მოძრაობის ბიუჯეტის შედგენა


შემოსავლები და ხარჯები , მოგება-ზარალი

• შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა- საქმიანობის მიმართულებების,შეკვეთების,დეპარტამენტების,წინასწარ განსაზღვრული კატეგორიების მიხედვით
• ზედნადები და კომერციული ხარჯების აღრიცხვა
• ზედნადები ხარჯების გადანაწილების მექანიზმები
• მოგება-ზარალის ანგარიშგება
• ფინანსური შედეგის ანალიზი-საქმიანობის მიმართულებების,დეპარტამენტების და კლიენტების ჭრილში
• შემოსავლების,ხარჯებისა და ფინანსური შედეგის დაგეგმვა

 

 ანგარიშსწორებები

• მყიდველებთან და მომწოდებლებთან ანგარიშსწორებების აღრიცხვა
• საგადასახადო ორგანოსთან,პერსონალთან, საქვეანგარიშო პირებთან და სხვა კონტრაგენტებთან ანგარიშსწორებების აღრიცხვა
• დავალიანების სტრუქტურისა და ვადების ანალიზი-ჯამური დავალიანებები,ვადაგადაცილებული დავალიანებები და აშ.

 

გაყიდვები

• კლიენტების,ხელშეკრულებებისა და საკონტაქტო პირების ბაზების წარმოება
• მარაგებისა და მომსახურებების რეალიზაციის აღრიცხვა საწყობიდან და შეკვეთის საფუძველზე,კონსიგნაციით ან ავანსის მიხედვით,კომისიაზე მიღებული ან კომისიონერზე სარეალიზაციოდ გადაცემული მარაგების გაყიდვების აღრიცხვა
• სხვადასხვა ტიპის ფასდაკლებების აღრიცხვა
• „პრაის - ლისტების“ წარმოება
• შეკვეთებითა და შეკვეთა - განაწესებით მუშაობა
• შეკვეთების პროექტებად გაერთიანება
• ხელშეკრულებების რეგისტრაცია და შენახვა
• გადატვირთვის გრაფიკების ფორმირება(მომსახურების გაწევა,შიდა სამუშაოების შესრულება და ა.შ)
• შეკვეთების შესრულების კონტროლი
• შეკვეთების შესრულების ანალიზი-მარაგების მიწოდების,მომსახურების გაწევის ან სამუშაოების შესრულების მიხედვით
• გაყიდვების ანალიზი-კლიენტების,შეკვეთების,მარაგების და მომსახურების ჭრილში
• გაყიდვების დაგეგმვა და გეგმის შესრულების ანალიზი 


სამუშაოების შესრულება და მომსახურების გაწევა

• სამუშაოების შესრულებისა და მომსახურების გაწევის აღრიცხვა
• მომსახურების გაწევის ან სამუშაოების შესრულების კალენდარული გრაფიკების შექმნა
• სამუშაოების შესრულებაზე თანამშრომელთა დავალებების რეგისტრაცია და შემდგომი კონტროლი მათ შესრულებაზე
• გადახრების გამოვლენა-აღრიცხვა
• სამუშაოების შესრულებაზე ან მომსახურების გაწევაზე დახარჯული დროის რეგისტრაცია


პროდუქციის წარმოება

• წარმოების აღრიცხვა,როგორც საწყობის,ასევე შეკვეთების მოდელების მიხედვით
• პროდუქციის გამოშვების აღრიცხვა
• საწარმოო რეცეპტებისა და სტანდარტული ოპერაციების რეგისტრაცია
• საწარმოო შეკვეთების ფორმირება და მათი შესრულების შემდგომი კონტროლი
• სანარდო განაწესების ფორმირება და პირდაპირი ხარჯების აღრიცხვა
• წარმოების კალენდარული გრაფიკის ფორმირება


ხარჯების აღრიცხვა და დაგეგმვა

• პირდაპირი და ზედნადები დანახარჯების აღრიცხვა სამუშაოების შესრულებაზე, მომსახურების გაწევაზე და პროდუქციის წარმოებაზე დანახარჯების მიხედვით
• სამუშაოებისა და პროდუქციის ფაქტიური თვითღირებულების გამოთვლა
• პირდაპირი და ზედნადები დანახარჯების დაგეგმვა


მარაგები და შესყდვები

• სასაწყობე აღრიცხვა სხვადასხვა საწყობისა და შენახვის ადგილის მიხედვით
• მარაგების შემოსავლების აღრიცხვა სხვადასხვა სქემით-პირდაპირი შესყიდვით,საქვეანგარიშო პირისგან მიღებით,კომისიონერისაგან სარეალიზაციოდ მიღება,ნედლეულის მიღება გადამუშავებისათვის,მიღება და გადაცემა შენახვაზე პასუხისმგებელ  პირზე
• დამატებითი ხარჯების აღრიცხვა შეძენაზე- ტრანსპორტირება,გადმოტვირთვა,შენახვა და ა.შ.
• მომწოდებლების ფასების რეგისტრაცია
• მომწოდებლების შეკვეთების აღრიცხვა - შეკვეთების მდგომარეობისა და ანგარიშსწორებების მონიტორინგი
• შეკვეთების მიხედვით მარაგების დარეზერვება
• მარაგების მოთხოვნადობის გაანგარიშება და მათ შეძენაზე რეკომენდაციის ფორმირება
• მოწოდების გრაფიკების ფორმირება
• მომწოდებელთა შეკვეთების შესრულების ანალიზი
• შესყიდვების ანალიზი-მომწოდებლების,სასაქონლო პოზიციების და შეკვეთების ჭრილში


პერსონალის მართვა და საკადრო აღრიცხვა

• ხელფასის აღრიცხვა
• ხელფასის დარიცხვა,როგორც პერიოდულად,ასევე შესრულებული სამუშაოს მიხედვით
• სამუშაო დროის აღრიცხვა(ტაბელები)
• საკადრო აღრიცხვა-სამუშაოზე მიღების გაფორმება,საკადრო გადაადგილება,სამსახურიდან განთავისუფლება
• საშტატო განრიგის წარმოება
• თანამშრომლებზე ინფორმაციის შანახვა,სამუშაო პირობები და ა.შ.
• თანამშრომლებზე სამუშაო დავალებების გაცემა და მათი შესრულების კონტროლი
• პერსონალის მუშაობის გეგმა-ფაქტობრივი ანალიზი


ძირითადი საშუალებები აღრიცხვა

• ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების შეძენისა და გამომუშავების აღრიცხვა
• ძირითადი საშუალებების გაყიდვისა და ლიკვიდაციის აღრიცხვა
• ცვეთის ავტომატური გაანგარიშება და დარიცხვა-ჯგუფის ნარჩენი ღირებულებითი ბალანსის,წრფივი და ფაქტიური(მანქანა საათების) მეთოდების მიხედვით
• კაპიტალდაბანდებების დაგეგმვა


საბალანსო ანგარიშგება

• სრული ინფორმაცია კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე- აქტივების სტრუქტურა,ვალდებულებები,საკუთარი კაპიტალის მდგომარეობა


ფინანსური დაგეგმვა

• ფულადი სახსრების მოძრაობის ბიუჯეტების ფორმირება
• პირდაპირი და ზედნადები დანახარჯების დაგეგმვა
• შემოსავლები,ხარჯების,ფინანსური შედეგის და კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის დაგეგმვა
• შედგენილი გეგმების შესრულების კონტროლი და ანალიზი