+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

თაფლის გადამუშავება-დაფასოვება, ახალციხე


თაფლის გადამუშავება-დაფასოვება, ახალციხე


დამკვეთი:   ფიზიკური პირი -  შოთა გიორგაძე

პროექტის დაკვეთა მოხდა  2017 წლის 22 ოქტომბერს

 პროექტის დამუშავება დამთავრდა  2017 წლის 22 ნოემბერს

 დაკვეთის საგანს წარმოადგენს-თაფლის გადამუშავება-დაფასოვება,-ახალციხე .

  კომპანია შპს „ინოსისტემმა,,თაფლის  საწარმოს პროექტისათვის განახორციელა  შესაბამისი საჭირო მასალების   დოკუმენტაციის მოძიება, დამუშავება  და  შეთავაზება  დამკვეთისათვის მისი  წარმოებაში დანერგვის კუთხით, როგორებიცაა:

 1. ტექნიკურ ნაწილში თანამედროვე ტექნოლოგიური დანადგარების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის.
  • ლაბორატორიისათვის უახლესი და ინოვაციური მოწყობილობისა და აპარატურის შერჩევა და შეთავაზება.
 2. ტექნოლოგიურ ნაწილში -  შერჩეული  ტექნოლოგიური დანადგარების  შესაბამისად თაფლის გადამუშავების ახალი  ინოვაციური  ტექნოლოგიები შერჩევა,  და დანერგვა, რომლის  შედეგადაც  წარმოებული თაფლი იქნება შედარებით კონკურენტუნარიანი   როგორც  საქართველოს ბაზარზე არსებულ , ასევე უცხოეთის ქვეყნებში წარმოებული თაფლის   ასორტიმენთან შედარებით.
 3. შესაბამისი  სტანდარტული დოკუმენტაციის მოძიება-დამუშავება და  წარმოებაში  პრაქტიკულად დანერგვა ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების მკაცრი დაცვით, რაც საბოლოოდ უზრუნველყოფს   უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის  წარმოებას და ადამიანის  კვებით უსაფრთხოებას.

დამუშავებული  და მიწოდელი იქნა დამკვეთისათვის თაფლის წარმოებისა და  გადამუშავების სრული ციკლის,  თაფლისაგან წარმოებული პროდუქტების გადამუშავების ტექნოლოგია და  აგრეთვე  წარმოებისათვის სხვა  საჭირო  აუცილებელი  ინფორმაციული მასალები, ესენია:

 1. ფუტკრის ორგანიზმში გადამუშავებული და ფუტკრის მიერ წარმოებული პროდუქტების სახეობების კლასიფიკაცია
 2. თაფლის შემადგელობა და მისი სასარგებლო თვისებები
 3. ნექტრის შემოტანა სკაში, გადამუშავება და დაბინავება
 4. ნექტრის მოტანის ინტენსივობის განსაზღვრა
 5. თაფლის გამოწურვა
 6. უმწიფარი და ამჟავებული თაფლის გადამუშავება
 7. თაფლის თვისებები
 8. თაფლის ფიზიკური მაჩვენებლები
 9. თაფლის სახეობები
 10. თაფლის ფერის მიხედვით-დახასიათება:
 11. თაფლის ამჟავება
 12. თაფლის კრისტალიზაცია

13 .თაფლის შენახვა  

 1. თაფლის სამკურნალო თვისებები
 2. დინდგელის მიღება და შენახვა
 3. დინდგელის სამკურნალო თვისებები
 4. ყვავილის მტვერი და ჭეო. მიღება- შენახვა
 5. ყვავილის მტვერის სასარგებლო თვისებები

19.ცვილის მიღება და შენახვა

20.ცვილის გამოყენება

 1. ფუტკრის რძის მიღება და კონსერვაცია
 2. ფუტკრის რძის აღება
 3. ფუტკრის რძის შენახვა
 4. ფუტკრის სადედე რძის გამოყენება
 5. ფუტკრის შხამი და მისი გამოყენება
 6. თაფლის უვნებლობის, ხარისხობრივი

     მაჩვენებლებისა და თაფლის ეტიკეტირების

 1. თაფლი, რომელიც განთავსებულია ბაზარზე ადამიანის მიერ სურსათად მოხმარებისათვის,უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ხარისხობრივ მაჩვენებლებს
 2. ფუტკრის დაავადებათა პათოლოგიურ მასალის აღება და სადიაგნოსტიკოდ გადაგზავნა ლაბორატორიაში
 3. ნატურალური თაფლის დაფასოება
 4. ნატურალური თაფლის შენახვა და შენახვის ვადა
 5. 30. დანადგარები თაფლის ანალიზებისთვის

   31.საქართველოს  მთავრობის  დადგენილება  N°714 2014 წლის 26 დეკემბერი ქ. თბილისი  -,,თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე,,.

 1. გოსტი: Р 54 644-2011 мед натуральный  технические  условия
 2. ქართული თაფლის გზა ევროკავშირის  ქვეყნებში