+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ყველის წარმოება "მილიანო" - სოფელი აღაიანი


ყველის წარმოება "მილიანო" - სოფელი აღაიანი


დამკვეთი: შპს „მილიანო“

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2019 წლის 6 მარტს.

პროექტის დამუშავება დამთავრდა 2019 წლის 2 აპრილს.

დაკვეთის საგანს წარმოადგენდა კასპის რაიონის სოფელ აღაიანში დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით პასტერიზატორის დაშლა-აწყობის საპროექტო მომსახურება.

 

ყვე­ლის ასე­უ­ლო­ბით სა­ხე­ო­ბა არ­სე­ბობს, რომ­ლე­ბიც სხვა­დას­ხვა ტექ­ნო­ლო­გი­ით მზადდე­ბა. სა­ქარ­თვე­ლო­ში ამ პრო­დუქ­ტის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი სა­ხე­ო­ბე­ბია: იმე­რუ­ლი ყვე­ლი, სულ­გუ­ნი და გუ­დის ყვე­ლი, თუმ­ცა ყვე­ლა კუ­თხეს ოდით­გან­ვე სა­კუ­თა­რი სა­ხე­ო­ბა ჰქონ­და, რაც ად­გი­ლობ­რივ კლი­მა­ტურ პი­რო­ბებს, ცხოვ­რე­ბის სტილს და სხვა მრა­ვალ ფაქ­ტორს ემ­ყა­რე­ბო­და. ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნის დამ­ზა­დე­ბის ტრა­დი­ცია დღე­საც არ­სე­ბობს, ზო­გიც აქა-იქ სუს­ტად, მაგ­რამ კი­დევ შე­მორ­ჩე­ნი­ლია, თუმ­ცა და­სა­ნა­ნია, რომ უმე­ტე­სო­ბა მი­ვი­წყე­ბუ­ლია.