+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

დადგენილებები


დადგენილებები


საქართველოს მთავრობის დადგენილებები და ტექნიკური რეგლამენტები


1. თხევად ან აირად საწვავზე მომუშავე წყლის ახალი გამაცხელებლების (საქვაბე დანადგარი)
ეფექტურობის მოთხოვნების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 


2. ტექნიკური რეგლამენტის „დაკანონებული გაზომვის საშუალებების პირველადი და
პერიოდული დამოწმება“ დამტკიცების შესახებ 

3. წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება 304/ნ
2001 წლის 16 აგვისტო
ქ. თბილისი
კვების მრეწველობის ზოგიერთი ტიპის საწარმოს მოწყობის, აღჭურვისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული
წესების დამტკიცების შესახებ 

5. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №152 2015 წლის 3 აპრილი ქ. თბილისი რძისა და რძის ნაწარმის
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

6. კანონი გენ მოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ.

7. საქართველოს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ 

8. საქართველოს კანონი წყლის უვნებლობის შესახებ 

9. რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სახელმწიფო პროგრამა.
დადგენილება N150. დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ 2016 წლის 29 მარტი. 

10. საქართველოს კანონი
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი 


11. ტექნიკური რეგლამენტის - ცხოველური წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის
სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ 

12. თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

13. ტექნიკური რეგლამენტის - „სამელიორაციო სისტემების ტექნიკური ექსპლუატაციის
წესების შესახებ“ დამტკიცების შესახებ 

14. წნევაზე მომუშავე ჭურჭლების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

15. ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ
დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების
გაანგარიშების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

16. დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების
თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე 

17. სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე 

18. სურსათში ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამინანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის შესახებ
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე 

19. ტექნიკური რეგლამენტის - „აგრარულ ბაზრებში, ბაზრობებსა და მეცხოველეობის ნედლეულისა და
პროდუქტების დამამზადებელ, შემნახველ და გადამამუშავებელ საწარმოებში, სამრეწველო
მაცივრებში (მაცივარკომბინატებში), კვებისა და სავაჭრო ობიექტების შესაბამისი უფლებამოსილი
სამსახურების ტიპობრივი წესის“ დამტკიცების შესახებ 

20. სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
თაობაზე 

21. ტექნიკური რეგლამენტის - „ ცხოველთა საკარანტინო წესების “ დამტკიცების შესახებ 

22. ტექნიკური რეგლამენტი - პათოგენურ ბიოლოგიურ აგენტებზე (პათოგენურ
მიკროორგანიზმებზე) მუშაობის სანიტარიული ნორმების დამტკიცების შესახებ 

23. ტექნიკური რეგლამენტის „დაკანონებული გაზომვის საშუალებებისადმი მოთხოვნების“
დამტკიცების შესახებ 

24. ტექნიკური რეგლამენტის - სურსათთან დაკავშირებული ტარის სანიტარიულ-ჰიგიენური
ნორმების დამტკიცების შესახებ 

25. სურსათის ფორტიფიკაციის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 

26. ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა ხორცის დადამღვის წესის“ დამტკიცების შესახებ 

27. ტექნიკური რეგლამენტის - „საცალო ვაჭრობაში დაუფასოებელი პროდუქციის მიწოდებისა
და რეალიზაციის ჰიგიენური პირობებისა და წესების“ დამტკიცების შესახებ 

28. ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა სასაკლაოების ტიპობრივი წესის“ დამტკიცების შესახებ 

29. ტექნიკური რეგლამენტის - „მეღვინეობის პრაქტიკაში ნებადართული პროცესების,
მასალებისა და ნივთიერებების ჩამონათვალის შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე 

30. ტექნიკური რეგლამენტის – ,,ყურძნის ღვინოების წარმოების ზოგადი წესების“ დამტკიცების შესახებ 

31. გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტების დამტკიცების თაობაზე 

32. საქვაბე დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის
დამტკიცების თაობაზე 

33. ტექნიკური რეგლამენტის „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების“ დამტკიცების
შესახებ 

34. საქართველოს კანონი
პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ 

35. ტექნიკური რეგლამენტი – ცენტრალიზებული და ადგილობრივი წყალმომარაგების
სასმელ-სამეურნეო წყლის ქლორით გაუსნებოვნებისა და წყალსადენის ნაგებობების
დეზინფექციის სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ 

36. ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების
თაობაზე 

37. ტექნიკური რეგლამენტის - „ცხოველთა ხორცის დადამღვის წესის“ დამტკიცების შესახებ იხილეთ ლინკი...

38. ტექნიკური რეგლამენტის - „ეპიზოოტიური, ზოონოზური, ზოოანთროპონოზური სნეულებების
აღმძვრელით დაინფიცირებული და ადამიანისათვის საკვებად უვარგისად მიჩნეული მეცხოველეობის
ნედლეულისა და პროდუქტების, ვეტერინარული დანიშნულების ბიოლოგიური და ყველა სახის
ქიმიურ-ფარმაცევტული პრეპარატების ამოღებისა და განადგურების წესის“ დამტკიცების შესახებ იხილეთ ლინკი...

39. ევროკავშირი-საქართველოს ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნები სურსათის უვნებლობისადმი საქართველოში

40. ტექნიკური რეგლამენტი – ცენტრალიზებული და ადგილობრივი წყალმომარაგების სასმელ-სამეურნეო წყლის ქლორით გაუსნებოვნებისა და წყალსადენის ნაგებობების დეზინფექციის სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ 

41. ტექნიკური რეგლამენტი - საწარმოო სათავსების მიკროკლიმატისადმი წაყენებული
ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ 

42. ტექნიკური რეგლამენტი - წყალმომარაგების სისტემაში გამოყენებული მასალების, რეაგენტების, მოწყობილობებისა და ტექნოლოგიების ჰიგიენური შეფასების შესახებ