+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ბიზნესის მართვა


ბიზნესის მართვა


პროექტის მართვა  - წარმოადგენს აკადემიურ დისციპლინას, რომელიც უზრუნველყოფს დროითი, ადამიანური და მატერიალური რესურსების დაგეგმვას, ორგანიზებას, უსაფრთხოებასა და მართვას, რათა წარმატებით შესრულდეს პროექტის მიზნები.

მსოფლიოს წამყვანი ორგანიზაციები ერთხმად შეთანხმდნენ, რომ პროექტის დადგენილი მეთოდებითა და სტრატეგიით მართვა მნიშვნელოვნად ამცირებს რისკებსა და ხარჯებს, ხოლო ზრდის წარმატების მაჩვენებელს.

პროექტის მართვის მთავარი ამოცანაა, მიღწეულ იქნას პროექტის მიზნები გარკვეული შეზღუდვების პირობებში. ეს შეზღუდვები ძირითადად თავს იყრის შემდეგ სამ მახასიათებელში: დრო, ბიუჯეტი და პროექტის არსი  შპს ინოსისტემსი ხელმძრვანელობს შემდეგი პრინციპებით

  • პრობლემის იდენტიფიკაცია · მიზანისა და ამოცანების განსაზღვრა · ინდიკატორებისა და გადამოწმების გზების შემუშავება · მონაწილე მხარეთა გამოკვეთა და მათი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა · რისკების შეფასება · SWOT ანალიზი · სამოქმედო გეგმის შედგება · რესურსებისა და ბიუჯეტის გაწერა · შეფასება და მონიტორინგი