+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

მშენებლობის აუდიტი


მშენებლობის აუდიტი


მშენებლობის აუდიტი

სამშენებლო აუდიტი (ტექნიკური-ფინანსური ან ტექნიკურ-ეკონომიკური აუდიტი) არის საინვესტიციო პროექტის ტექნიკური და ფინანსური ინდიკატორების დამოუკიდებელი ექსპერტიზის შეფასება, რაც საშუალებას იძლევა ობიექტური ინფორმაციის მოპოვება მისი განხორციელების მიმდინარეობის შესახებ. სამშენებლო აუდიტი საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ადეკვატური ღირებულება, წინასწარ განსაზღვროთ პროექტის ბიუჯეტი, წინასწარ განსაზღვროთ ღონისძიებები, რომლებიც დაკავშირებულია სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების არაადეკვატურ ხარისხთან, მათი შესრულების ვადებთან და მოცულობებთან, აგრეთვე ინვესტიცირებული თანხების არასწორად გამოყენებასთან. ამრიგად, მშენებლობის აუდიტი არის რისკების მართვის ეფექტური ინსტრუმენტი.

 

 მშენებლობის აუდიტი საჭიროა შემდეგ შემთხვევებში:

ინვესტირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას;

მშენებარე ობიექტის შეძენისთანავე;

როდესაც აუცილებელია ფიზიკური ცვეთის შეფასება;

ობიექტის მშენებლობისთვის საკრედიტო სახსრების მოზიდვისას;

პროექტის მონაწილეებს შორის დავების გადაწყვეტისას;

ყალბი ინფორმაციის გაცემის შემთხვევაში;

ფულადი სახსრებისა და მატერიალური ქონების ბოროტად გამოყენების შემთხვევაში;

ხელშესახები აქტივების ქურდობაში;

მშენებლობის გრაფიკის ჩამორთმევისა და დაუგეგმავი დროის დადგომისას;

როდესაც დაგეგმილი არასასურველი მოვლენები ხდება;

იმისათვის, რომ გააკონტროლონ სამშენებლო სამუშაოები მთელი მისი ხანგრძლივობის განმავლობაში, სანამ ობიექტი ექსპლუატაციაში შედის.

პროექტის განხორციელებაზე დროული კონტროლი ხელს შეუწყობს დაუგეგმავი ფინანსური ზარალის თავიდან აცილებას და წარმოების დამატებით ხარჯებს, რადგან მშენებლობის აუდიტის დროს ხორციელდება ფინანსური და ტექნიკური ზედამხედველობა.

 

მშენებლობის აუდიტის ძირითადი ეტაპები:

პროექტის გაცნობა, მოწოდებული დოკუმენტაციის ანალიზი;

სამშენებლო ობიექტის გაცნობა, დოკუმენტაციის შედარება მიმდინარე სიტუაციასთან;

სამშენებლო პროექტის ფინანსური და ტექნიკური ექსპერტიზა;

გამოვლენილი გადახრებისა და დარღვევების დამუშავება და ანალიზი;

აუდიტის შედეგების შესახებ ანგარიშის შექმნა.

სამშენებლო აუდიტი, ტექნიკური და ფინანსური აუდიტი, ტექნიკური და ეკონომიკური აუდიტი ფინანსური ექსპერტიზა არის მშენებლობის ფინანსური კომპონენტის შეფასება. ეს საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ როგორც ინვესტიციის, ისე საკრედიტო ფონდების ხარჯვა.

ტექნიკური ექსპერტიზა (სამშენებლო ექსპერტიზა) წარმოადგენს სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების ვადების, მოცულობის და ხარისხის შემოწმებას, აგრეთვე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისობის ანალიზს. ტექნიკური ზედამხედველობა ასევე მოიცავს პროექტის და ნებართვების, მიღებული ნებართვების და მათთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ხელმისაწვდომობისა და სისრულის შემოწმებას.

 

ტექნიკური შემოწმების დროს ტარდება:

სამშენებლო საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისობის შემოწმება;

სამუშაო გრაფიკის შესრულების ანალიზი;

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების და გამოყენებული მასალების ხარისხის კონტროლი;

აღმასრულებელი დოკუმენტაციის ხარისხის კონტროლი;

შესრულებული სამუშაოს საკონტროლო გაზომვების შესრულება. გაზომვის შედეგების შედარება საანგარიშო დოკუმენტაციასთან;

დამატებითი სამუშაოს მოქმედების ანალიზი;

სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობის კონტროლი;

მასალების ჩამოწერის ანალიზი მოხმარების ნორმებისა და საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად (ფორმა M-29).

 

ვის შეუძლია ისარგებლოს სამშენებლო აუდიტის მომსახურებით:

ბანკები

საინვესტიციო ფონდები

დეველოპერები

საინვესტიციო და სამშენებლო კომპანიები