+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ცისნამი კენკიშვილი


ცისნამი კენკიშვილი


წყალსადენ-კანალიზაციისა და სახანძრო ქსელების ინჟინერი


პირადი  მონაცემები

 

სახელი:                              გვარი:                                    

 

cisnam

enkiSvili

დაბადების თარიღი:          

24/10/1976.თიანეთი

ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული.

მისამართი

საქართველო, თბილისი, გლდანიმკ/. . №4, ბინა 1

ტელეფონი

595 185 354

574 330 152

ელ.ფოსტა

cisnami-76@mail.ru

 

განათლება

 

#

განათლება

სწავლის პერიოდი

ფაკულტეტი

სპეციალობა

1

1994-saqarTvelos politeqnikuri instituti, წყალმომარაგება,წყალარინება,წყლის რესურსების რაც,გამოყენება და დაცვა.

 

2002- წყალმომარაგება წყალარინება,წყლის რესეურსებ.რაც გამოყენება და დაცვა მაგისტრის ხარისხი.

 

2014- ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი მშენებლობაში.

 

 

hidrosainJinro;

wylis resursebis gamoyeneba, wyalmomarageba da wyalarineba

 

 

 

სამუშაო  გამოცდილება

 

 

 

 

N

ორგანიზაციის  დასახელება

პოზიცია

მუშაობის  პერიოდი

1

 

 

2

 2006-2009 –wlamde Sps.samecnიერო centri „ekoteqnologia“  

2010 წლიდან -2014wlamde 

Sps‚ ’’qarTu menejmentis“-is wyalmomarageba – kanalizaciis  შიდა და გარე ქსელების პროექტირება თავისი ჰიდრავლიკური ანგარიშებით,და გამწმენდი ნაგებობებით,მაქვს გამოცდილება მაღალი დონის სასტუმბოების დაპროექტება და მშენებლობის ზედამხედველობაში,სასტუმრო თავისუფლების მოედანზე შიდა და გარე ქსელები პროექტირება დაპროექტებული სახანძრო ქსელები ავტომატური ხანძარქრობა NFPA სტანდარტებით. ზედამხედველობა,ასევე სასტუმრო ორთაჭალაში Watefaal 17 სართ.შიდა გარე და სახანძრო სისტემების პროექტირება და ზედამხედველობა . შეკვეთილში სასტუმრო პარაგრაფი შიდა და გარე ქსელები ,გოთუას ქუჩაზეარსებული ბიომედიცინის მრავალსართულიანი  ფიზიოლოგისს ინსტიტუტი შიდა და აგრე ქსელები ასევე საცხოვრებელი სახლები მრავალსარულიანი შიდა და გარე ქსელები არქი ჯგუფის სახლების.მაქვს გამოცდილება სოფლის პროგრამებით წყალსადენის პროექტირების და ზედამხედველობის  მოედნების,საცხოვრებელი სახლების,კლინიკების  დაპროექტებაში.სახანძრო ქსელის დაპროექტება თავისი ჰიდრავლიკური ანგარიშებით.

2.სანიაღვრე სისტემები მაქვს დაპროექტებული თბილისიში მილორავა ბაქრაძის ქუჩებზე,მაქვს დაპროექტებული

wyalmomarageba - kanalizaciis inJineri.

2006 -2009

 

2010 -2014

3

  ,,proeqt servisi “ XXI-ში

wyalmomarageba - kanalizaciis inJinerad.

 

2015 დან

4

შპსდომსონს ინჯინიარინგ

1. საკანალიზაციო ქსელები და სატუმბი სისტემები
2.სასმელ-სამეურნეო ცივი და ცხელი წყალმომარაგების ქსელები და სატუმბი სისტემები
3. სანიაღვრე ქსელები და სისტემები
4. სადრენაჟე სისტემები
5. ხანძარქრობის ავტ. სპრინკლერული სისტემის ქსელები და სატუმბი სისტემები

 

5

ganaTlebisa da infrastruqturis saministro

 

wyalmomarageba - kanalizaciis inJinerad.

 

2016- დღემდე

 

1

2

ქართული

ინგლისური

 

კარგად

კარგად

 

 

 

 

N

კომპიუტერული პროგრამები

 

1

ვინდოუსი

კარგად

2

საოფისე

კარგად

3

ინტერნეტი

კარგად

4

მეილი

კარგად

5

ექსელი

კარგად

6

ვორდი

კარგად

7

AutoCAD

კარგად