+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

შეთავაზება პროექტირებაზე


შეთავაზება პროექტირებაზე


შპს „ინოსისტემსი“ გთავაზობთ:

    სამრეწველო ობიექტების პროექტირებას, მშენებლობას, გამართვა-გაშვებას, არსებული სამრეწველო ობიექტების მოდერნიზაციას. აგრეთვე, მომსახურებას მცირე და დიდი ინდუსტრიული პროექტების მართვაში. ჩვენს ძირითად პროფილს წარმოადგენს, კვების მრეწველობის ობიექტები, დიდი და მცირე საწარმოები, გადამამუშავებელი მრეწველობა, კომბინირებული წარმოება, სოფლის მეურნეობის ობიექტები, როგორც პირველადი, აგრეთვე მეორადი წარმოების. ჩვენი კომპანიის სლოგანია: „იდეიდან მოქმედ საწარმომდე“.

     ჩვენ გვაქვს გამოცდილება საქართველოში და ასევე მის ფარგლებს გარეთ, ისეთი საწარმოების პროექტების განხორციელებაში როგორიცაა: რძე და რძის პროდუქტების წარმოება, პურ-ფუნთუშეულის წარმოება, საკონდიტრო მრეწველობა, ცხიმპროდუქტების წარმოება, ექსტრუზირებული პროდუქტი, ნახევარფაბრიკატების წარმოება, საკონსერვო წარმოება, გაყინული ხილბოსტნეულის წარმოება, აგრეთვე ხილის ჩირის წარმოება, თაფლის გადამუშავება-დაფასოვება, ხილ-ბოსტნეულის გრძელვადიანი შენახვის სამაცივრე მეურნეობა, კონცენტრატებისა და წვენების წარმოება, ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური სასმელის წარმოება, სხვადასხვა ტიპის სოუსების წარმოება, კომბინირებული საკვების წარმოება მეცხოველეობაში, სასათბურე მეურნეობა, კაფეებისა და რესტორნების ტექნოლოგიური ნაწილი.

      პროექტირებაში იგულისხმება საპროექტო და ტექნოლოგიური, კომპლექსური დოკუმენტაციის შემუშავება. ჩვენი კომპანიის მიერ წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, დამკვეთი თვალნათლივ იხილავს თეორიულ ციკლში მის მიერ წარმოდგენილი იდეის განხორციელებას წინასწარ დათქმული ბიუჯეტის მიხედვით. აგრეთვე, არსებული ობიექტის რეკონსტრუქციის შედეგს.

 

პროექტირების ძირითადი პრინციპები:

 

 1. ესთეტიურად დახვეწილი შენობის გარე იერსახე;
 2. მინიმუმამდე დაყვანილი გარემოზე ზემოქმედება და არსებული ლანდშაფტის ცვლილება;
 3. თანამედროვე არქიტექტურის პრინციპებით ხელმძღვანელობა;
 4. ენერგო დამზოგი შენობა-ნაგებობები;
 5. მარტივად დასამუშავებელი და ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალები;
 6. თანამედროვე და სწრაფი ტექნოლოგიები;
 7. მინიმუმამდე დაყვანილი სამშენებლო სამუშაოების შრომატევადობა და ხანგრძლივობა;
 8. შენობა-ნაგებობები კონსტრუქციული თვალსაზრისით უსაფრთხო და მდგრადია, გათვალისწინებულია სეისმურ დატვირთვაზე. ეკონომიურად მიზანშეწონილი გათვლილი გრძელვადიან უსაფრთხო ექსპლუატაციისთვის;
 9. ობიექტის მინიმალური საექსპლუატაციო მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

 

პროექტი ხორციელდება 15 ძირითად ნაწილად:

 

 1. პროექტის ეკონომიკური ნაწილი
  • საწარმოს ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვლა;
  • არსებულ ბიუჯეტზე საწარმოს ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვლა;
  • ბიზნეს გეგმის შედგენა/შემუშავება.

 

 1. საძიებო სამუშაოები
  • გეოლოგიური კვლევითი სამუშაოების განხორციელება;
  • აზომვითი სამუშაოები;
  • ობიექტის ენერგო რესურსებით, სასმელი წყლით, კანალიზაციით, სატელეფონო-სატელევიზიო-ინტერნეტ კომუნიკაციებით უზრუნველყოფის წყაროები;
  • მეტეოროლოგიური ცნობების შეგროვება სამშენებლო მოედნისათვის;
  • სამშენებლო მოედნამდე მისასვლელი გზების განსაზღვრა და შეფასება;
  • შენობის განთავსების, ორიენტაციის და კონფიგურაციის წინასწარ განსაზღვრა და შეფასება.

 

 1. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა (გაპი)
  • ტოპო-გეოდეზიური აზომვა;
  • არსებულის სიტუაციის სურათები;
  • ბანერის დამზადება და ფოტოების გადაღება ადგილზე;
  • საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიის კვლევის ალბომი;
  • საჭიროების შემთხვევაში ტერიტორიაზე არსებული ხე-ნარგავების საექსპერტო შეფასება (ტაქსაცია);
  • საჭიროების შემთხვევაში სატრანსპორტო კვლევის მომზადება;
  • საჭიროების შემთხვევაში იურიდიული დოკუმენტაციის მოძიება საპროექტო მიწის ნაკვეთზე.

 

 1. მიწის ნაკვეთის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (გრგ)
  • განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების მიღება;
  • განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავება.

 

 1. დემონტაჟის პროექტი
  • სადემონტაჟო შენობის აზომვა;
  • ტერიტორიის ტოპო-გეოდეზიური აზომვა;
  • სადემონტაჟო შენობის კონსტრუქციული დასკვნა;
  • დემონტაჟის პროექტის მომზადება;
  • დემონტაჟის ორგანიზაციის გრაფიკი.

 

 1. კონცეპტუალური დიზაინის ესკიზი
  • ობიექტის გენერალური გეგმის ესკიზების დამუშავება;
  • შენობა-ნაგებობის ესკიზური გეგმის (სართულის გეგმა) დამუშავება;
  • შენობა-ნაგებობის სამგანზომილებიანი ვიზუალიზაციის დამუშავება (ეგრეთ წოდებული რენდერების მომზადება);
  • ესკიზურ პროექტზე დაყრდნობით, ობიექტის ენერგო რესურსებზე, სასმელ წყალზე, კანალიზაციაზე, სატელეფონო-სატელევიზიო-ინტერნეტ კომუნიკაციებზე მოთხოვნილების განსაზღვრა და განაცხადების მომზადება ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად შესაბამისი სამსახურებიდან;
  • დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სქემების კონცეპციების განსაზღვრა;
  • დასაგეგმარებელი ობიექტის საინჟინრო ქსელების პროექტირების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა.

 

 1. ტექნოლოგიური ნაწილი
  • ტექნოლოგიური ნაწილის განმარტებითი ბარათი, ტექნოლოგიის არჩევა/დასაბუთება;
  • ტექნოლოგიური დანადგარების ხაზების შერჩევა და გათვლა საქართველოში არსებული რეალური პირობების გათვალისწინებით, შემდგომში მათი ეფექტური გამოყენებისათვის;
  • დანადგარების, აპარატურების, მოწყობილობებისა და ავეჯის ჩამონათვალი, სპეციფიკაცია;
  • ტექნოლოგიური სქემა;
  • ტექნოლოგიური გეგმარება საწარმოო პროცესების ტექნოლოგიური ნაკადურობების გათვალისწინებით;
  • ტესტირებას დაქვემდებარებული მოწყობილობა-დანადგარების გამოსაცდელი რეჟიმისა და თანმიმდევრობის დეტალური აღწერა;
  • დაზგა-დანადგარების სპეციფიკაცია;
  • რთული და განსაკუთრებული დანადგარების, აპარატურისა და მოწყობილობების სამონტაჟო სქემები;
  • მთავარი კორპუსის საევაკუაციო გეგმები, გამაფრთხილებელი და გზამკვლევი მაჩვენებლის განლაგებით;
  • მთავარი კორპუსის საევაკუაციო გეგმები, გამაფრთხილებელი და გზამკვლევი მაჩვენებლის განლაგებით;
  • არსებული ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია;
  • არსებული ტექნოლოგიური ციკლის ავტომატიზაცია;
  • პროექტირება ხდება HACCP - ის და ISO -ს სტანდარტების გათვალისწინებით.

 

 1. არქიტექტურული ნაწილი
  • არქიტექტურული მუშა პროექტი (მუშა ნახაზები);
  • არსებული გეგმები;
  • საპროექტო გეგმები;
  • ობიექტის სიტუაციური გეგმა;
  • შენობა ნაგებობების ჰორიზონტალური მიბმების ჩვენება მყარ გეოდეზიურ წერტილებზე. (UTM კოორდინატთა სისტემაში);
  • დასაგეგმარებელი ტერიტორიის საფარის გეგმა (ტერიტორიის კეთილმოწყობა, ლანდშაფტის ვიზუალიზაცია);
  • არქიტექტურული პროექტის 3 განზომილებიანი ვიზუალიზაცია;
  • შენობა ნაგებობის ფუნქციონალური გეგმები (სათავსოების დანიშნულების მითითებით);
  • დასაგეგმარებელი შენობა ნაგებობების სახურავის გეგმები წყლის გადაყვანის ორგანიზების ჩვენებით, სპეციფიკაციები;
  • შენობა ნაგებობის მზიდი კედლებისა და ტიხრების მარკირების გეგმები;
  • იატაკების და ჭერების მოპირკეთების გეგმები;
  • ღიობების შეფასების გეგმები (კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია);
  • შენობა ნაგებობის არქიტექტურული დეტალების და კვანძების ნახაზები (კიბე-მოაჯირი და სხვა);
  • სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი;
  • ინტერიერის ვიზუალიზაცია;
  • საპროექტო შენობის ვიზუალიზაცია, ფოტომონტაჟი და რენდერები;
  • გენერალური გეგმა;
  • ფასადების გეგმები;
  • ფასადების მოსაპირკეთებელი მასალების სპეციფიკაცია;
  • არქიტექტურული ჭრილები;
  • ვერტიკალური გეგმარება;
  • არსებული არქიტექტურული ნაწილის რეკონსტრუქცია;
  • გამსხვილებული ხარჯთაღრიცხვა;
  • პროექტირება ხდება HACCP-ის და ISO-ს სტანდარტების გათვალისწინებით;
  • დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობების დაკვალვითი გეგმები;
  • იატაკის სპეციფიკაცია;
  • ჭერების სპეციფიკაცია;
  • კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია;
  • ავეჯის სპეციფიკაცია;
  • სამგზავრო და ტვირთმზიდი ლიფტების ცხრილები;
  • სახანძრო უსაფრთხოების მიზნით მოწყობილობების სავარაუდო მონტაჟის დეტალები;
  • უნარშეზღუდულ პირთა გადაადგილებისათვის საჭირო მოწყობილობების და შესასვლელ- გასასვლელების ნახაზები.

 

 1. კონსტრუქციული ნაწილი
  • კონსტრუქციული ნახაზები, გეგმები;
  • კონსტრუქციული ჭრილები;
  • ქვაბულის გეგმები და ჭრილები (მიწის სამუშაოები);
  • არსებული შენობების რეკონსტრუქცია;
  • ტექნიკური მდგომარეობის ვიზუალური კვლევები;
  • ტექნიკური მდგომარეობის ლაბორატორიული კვლევები;
  • არსებული კონსტრუქციული ნაწილის რეკონსტრუქცია;
  • საძირკვლის მოწყობის დეტალური ნახაზები;
  • წყალგაუმტარი სისტემის მოწყობის დეტალები;
  • კოლონების, მზიდი კონსტრუქციების, რიგელების მდებარეობის ამსახველი ნახაზები;
  • კონსტრუქციული გაანგარიშებები;
  • მასალების სპეციფიკაციები და ცხრილები.

 

 1. პროექტის საინჟინრო ნაწილი
  • ელექტრული ნაწილი:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. მშენებლობის ორგანიზების პროექტი
  • სამშენებლო გენერალური გეგმა დროებითი შენობა-ნაგებობების (ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დროებითი შენობები, დროებითი დახურული საწყობები და ღია სასაწყობო მოედნები, დროებითი გზები და სამშენებლო ტექნიკის სამანევრო მოედნები, დროებითი ელექტრო და წყალსადენის ქსელები, ტერიტორიის განათება და სხვ.) ჩვენებით;
  • აუცილებელი უსაფრთხო ტექნიკისა და გარემოს დაცვითი ღონისძიებები;
  • ობიექტის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი.
  • მოთხოვნის მიხედვით სამუშაოთა წარმოების პროექტი.

 

 1. ეკოლოგიური პროექტი
  • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
  • პროექტი შეესაბამება საქართველოში არსებულ კანონმდებლობას.

 

 1. შნუწი
  • ნახაზების მომზადება საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41- შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების მიხედვით და საექსპერტო დასკვნა.

 

 1. დენდროლოგიური პროექტი
  • ლანდშაფტის დიზაინი;
  • დასაგეგმარებელი ტერიტორიის საფარის გეგმა (ლანდშაფტის ვიზუალიზაცია).

 

 1. სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი
  • ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები შესრულებული რესურსული მეთოდით;
  • საობიექტო ხარჯთაღრიცხვა;
  • ობიექტის კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა.

 

შეთავაზება:

 1. საავტორო ზედამხედველობის გაწევა ობიექტის მშენებლობის პერიოდში;
 2. მომსახურების ადგილობრივ, სახელმწიფო და კომუნალურ ორგანოებთან ურთიერთობაში;
 3. კონსულტაციები და რეკომენდაციები - სამშენებლო კომპანიის შერჩევაში;
 4. კონსულტაციები და რეკომენდაციები დოკუმენტაციის მომზადებაში ელექტრონული ტენდერისთვის.