+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ნოდარ კაპანაძე


ნოდარ კაპანაძე


მონიტორინგის, შეფასებისა და დაგეგმვის; მონაცემთა ანალი


პერსონალური ინფორმაცია

 

დაბადების ადგილი:

საქართველო, ჭიათურა

დაბადების თარიღი:

1972 წლის 28 ოქტომბერი

რეგისტრაციის მისამართი:

ნუცუბიძის პლატო, მე-4 მ/რ, მე-8 კორპუსი, ბინა #14.

საცხოვრებელი მისამართი:

ნუცუბიძის პლატო, მე-4 მ/რ, მე-3 კორპუსი, ბინა #36.

ტელეფონი:

(+995 32) 2 316 321 - სახლი; (+995 599) 570 539 - მობ.

ელექტრონული ფოსტა:

kapanadzen@gmail.com;

 

განათლება:

1989-1994         თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიური ფაკულტეტი.

სამსახურებრივი წარსული:

პერიოდი

ორგანიზაცია

პოზიცია

საქმიანობის მოკლე აღწერა

1995-1996

გემგქც[1]

საველე სამუშაოების კოორდინატორი.

ეკონომიკური ბარომეტრი, საწარმოთა შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა ფონდ ევრაზიის მხარდაჭერით, საველე სამუშაოების კოორდინატორი

1996-2006

საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი

96-98 - შინამეურნეობების გამოკვლევისა და სპეციალური კვლევების სამმართველოს უფროსი ეკონომისტი

98-04 - შინამეურნეობების გამოკვლევისა და ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი.

04-06 - სოციალური სტატისტიკის სამმართველოს უფროსი

შინამეურნეობების მიმდინარე შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც 1996-2001 წლებში მიმდინარეობდა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, 2001-2003 წლებში მსოფლიო ბანკისა და დიდი ბრიტანეთის საერთაშორის განვითარების სააგენტოს ერთობლივი მხარდაჭერით, ხოლო 2004-2006 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ჰოლანდიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. 1996-1998 წლებში საველე სამუშაოების კოორდინატორი, 1998-2006 გამოკვლევის ხელმძღვანელი

თამბაქოს ნაწარმის მოხმარება თბილისში, შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარდაჭერით. საველე სამუშაოების კოორდინირება, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი;

ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურევაბზე მოთხოვნა და გაწეული დანახარჯები საქართველოში, შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. საველე სამუშაოების კოორდინირება, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი

მოსახლეობა და მას-მედია, შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარდაჭერით. საველე სამუშაოების კოორდინირება, მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი.

მრავალინდიკატორიანი კლასტერული გამოკვლევის პირველი საფეხური - შერჩევის ფორმირება, რომელიც ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი.

თამბაქოს ნაწარმის მოხმარება აქციზური მარკების შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ, შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. გამოკვლევის ხელმძღვანელი.

ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის გამოკვლევის პირველი საფეხური - შერჩევის ფორმირება, რომელიც ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. გამოკვლევის ხელმძღვანელი.

მომხმარებელთა ქცევის ბარომეტრი, შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი.

იძულებით ადგილნაცვალ პირთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლა, შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საერთაშორისო ფედერაციის მხარდაჭერით. გამოკვლევის ხელმძღვანელი.

სამეწარმეო გარემო საქართველოში, რომელიც ჩატარდა სახელმწიფო ბიუჯეტის მხარდაჭერით. გამოკვლევის ხელმძღვანელი.

შინამეურნეობებისა და სამუშაო ძალის ინტეგრირებული გამოკვლევის შემუშავება და დანერგვა, რომელიც განხორციელდა დიდი ბრიტანეთის საერთაშორის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. პროექტის ხელმძღვანელი.

სოფლის ინფრასტრუქტურის გამოკვლევა სსიფ-ის პროექტების შეფასებისათვის, სოფლის ტიპის დასახლებების გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. გამოკვლევის დიზაინის შემუშავება და ანგარიშის მომზადება.

იოდიზირებული მარილის მოხმარება საქართველოში, შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევა, რომელიც ჩატარდა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით. გამოკვლევის ხელმძღვანელი.

სოციალურის სტატისტიკის განვითარების კონცეფცია

2001-2003

ეკონომიკური ზრდისა და სიღარიბის შემცირების სახელმწიფო კომისია

მონიტორინგისა და შეფასების ექსპერტი

·    სიღარიბის დიაგნოსტიკა და ანალიზი საქართველოს შინამეურნეობების შერჩევითი გამოკვლევის მონაცემთა ბაზებზე დაყრდნობით;

·    მონიტორინგისა და შეფასების ინდიკატორთა ბადის შემუშავება და გაანგარიშების მეთოდოლოგიის განსაზღვრა;

·    სიღარიბის შემცირების მოდელირების სამუშაოების ინფორმაციული უზრუნველყოფა

2006-2007

საკონსულტაციო კომპანია ,,კურაციო”

ექსპერტი, ანალიტიკოსი

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდის პროექტი ,,ბავშვთა სიღარიბის კვლევა საქართველოში”, კონცეპტუალური ჩარჩოს ჩამოყალიბება, არსებული ინფორმაციული მასივების შესწავლა, მონაცემთა ანალიზი და ანგარიშის მომზადება.

2006-2008

ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის საქართველოს ფონდი (MCG)

06-08 - პროგრამის ზეგავლენის შეფასების კონსულტანტი

08 - მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფის კოორდინატორი

ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის ზეგავლენის დიზაინის შემუშავება, არსებული ინფორმაციული რესურსების მოძიება, დამატებითი ინფორმაციული რესურსების საჭიროების განსაზღვრა და გამოკვლევების დიზაინის შემუშავება.

2008-2010

საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი

კონსულტანტი

რეკომენდაციების მომზადება სტატისტიკის დეპარტამენტისა და ათასწლეულის გამოწვევის პროგრამის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი გამოკვლევების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფისა და მონაცემთა დამუშავებისა და ანალიზისათვის;

2008-2009

ტელესტუდია ,,თი-ბი-სი TV”

კონსულტანტი

მოსახლეობის შერჩევითი გამოკვლევის დაგეგმვა და გამოკვლევის მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა, მონაცემთა დამუშავება და ანალიტიკური მასალის მომზადება ტელესტუდია ,,თი-ბი-სი TV”, პროექტ ,,საქართველოს დიდი ათეული”-სათვის.

2008-2009

ბრიტანული საკონსულტაციო კომპანია ,,ათოს კონსალტინგი”

ექსპერტი

მსოფლიო ბანკისა და ფინანსთა სამინისტროს ,,სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის მხარდამჭერი  პროექტი”-ს კომპონენტ ,,საბიუჯეტო პროცესების დაგეგმვა და მაკროეკონომიკური მოდელირების” ფარგლებში ფინანსთა სამინისტროს მიერ მაკროეკონომიკური პროგნოზირებისათვის გამოყენებული მოდელის ინფორმაციული უზრუნველყოფის ცალკეული ასპექტების ანალიზი და პროგნოზირების ხარისხის ასამაღლებლად რეკომენდაციების მომზადება.

2008

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა,

კონსულტანტი

გლობალური გარემოს დაცვის ფონდი, პროექტი ,,საქართველო - განახლებადი ენერგეტიკული რესურსების ათვისების ხელშეწყობა ადგილობრივი ენერგომომარაგების გზით”, გეოთერმული წყლების გამოყენების სოციალური, ეკონომიკური და სამეწარმეო ეფექტების შესწავლის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტექნიკური დავალების მომზადება.

2009

ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო”

კონსულტანტი

2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შედეგად მოსახლეობისათვის მიყენებული ზარალის აღწერის მიზნით დაზარალებულებთან ჩატარებულ ინტერვიუებში არსებული ინფორმაციის სისტემატიზაცია. სისტემატიზაციის მეთოდოლოგიის განსაზღვრა, კითხვარის შემუშავება, მონაცემთა შეყვანის პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემთა ბაზის დამუშვება, ანალიზი და საბოლოო ანგარიშის მომზადება.

2010-2011

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

კონსულტანტი

მსოფლიო ბანკის მიერ ფინანსირებული საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების კოორდინირების ცენტრი, სოფლად საინვესტიციო კლიმატის შეფასება. გამოკვლევათა მეთოდოლოგიის განსაზღვრა, კითხვარის შემუშავება, შერჩევის დიზაინის კონსტრუირება, განხორციელების სქემის შემუშავება და მონიტორინგი.

2010-2013

საქართველოს დაზღვევის ასოციაცია

მონიტორინგისა და შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი

მონიტორინგისა და შეფასების დიზაინის შემუშავება, არსებული ინფორმაციული რესურსების მოძიება, დამატებითი ინფორმაციული რესურსების საჭიროების განსაზღვრა და გამოკვლევების დიზაინის შემუშავება, ანალიტიკური ანგარიშების მომზადება, ინფორმაციული ნაკადების მოძრაობის სქემის შემუშავება და დანერგვა.

2011-2012

მსოფლიო ბანკი

კონსულტანტი

·    ტაჯიკეთში სოფლად საინვესტიციო კლიმატის შეფასება. გამოკვლევათა მეთოდოლოგიის განსაზღვრა, კითხვარის შემუშავება, შერჩევის დიზაინის შემუშავება და ფორმირება, გამოკვლევის ინსტრუმენტარის შემუშავება, საველე პერსონალის სახელმძღვანელოს შემუშავება

·    მსოფლიო ბანკის მიერ ტაჯიკეთში განხორციელებული პროექტების ზეგავლენის შეფასების მიზნით, შერჩევითი გამოკვლევების შერჩევის დიზაინის შემუშავება, შერჩევის წონების გაანგარიშება და სტატისტიკური ანალიზი

2011-2012

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD)

კონსულტანტი

საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტების ზეგავლენის შეფასების მიზნით შერჩევითი გამოკვლევის დიზაინის შემუშავება, განხორციელების მონიტორინგი და ანალიტიკური ანგარიშის მომზადება

2012-2014

კვლევითი კომპანია ეი-სი-თი

კონსულტანტი

·    ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის მიერ მოლდოვაში განხორციელებული პროგრამების ზეგავლენის შეფასების მიზნით შერჩევითი გამოკვლევების დაგეგმვა, განხორციელება და მონაცემთა ბაზების ფორმირება

·    IFAD-ის მიერ განსახორციელებელი პროექტების საბაზისო შერჩევითი გამოკვლევის დაგეგმვა, განხორციელება და ანალიზი სომხეთში, აზერბაიჯანში, ბოსნია-ჰერცოგოვინასა და ტაჯიკეთში

2012, 2014 და 2016

პოლიტიკური კოალიცია ,,ქართული ოცნება“

მონაცემთა ბაზის ფორმირების სამსახურის ხელმძღვანელი

·    ამომრჩეველთა ერთიანი სიების ანალიზი;

·    კარდაკარის სტრატეგიის განსაზღვრა, ინსტრუმენტარის შემუშავება;

·    კარდაკარის შედეგების მონაცემთა ბაზის ფორმირების ალგორითმის განსაზღვრა, მონაცემთა ბაზების დამუშავება და ანალიზი;

·    არჩევნების დღეს ინფორმაციული ნაკადების მოძრაობის ალგორითმის შემუშავება და არჩევნების დღეს მიმდინარე მოვლენების მონაცემთა ბაზის ფორმირების ალგორითმის განსაზღვრა, ინსტრუმენტარის შემუშავება და მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი;

2013-2015

UNDP

კონსულტანტი სტატისტიკოსი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში

·    სამინისტროსა და სტატისტიკის სამსახურს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფაგლებში რეგიონული და მუნიციპალური მონაცემების დამუშავება და ანალიზი

·    რეკომენდაციების მომზადება დეცენტრალიზაციის საკითხებზე

·    შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და 2010-2017 წლების რეგიონული განვითარების კონტექსტში რეკომენდაციების მომზადება

·    რეკომენდაციების მომზადება სტატისტიკური მონაცემების GIS სისტემაში ინტეგრირების საკითხებზე.

2014; 2016

 

EBRD (ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუციის ბანკი)

კონსულტანტი სტატისტიკოსი მონღოლეთის შრომის სამინისტროში

·    მონაცემთა ანალიზის ფორმის შემუშავება, რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხდეს შრომის სამინისტროს მიერ ჩატარებული ორი საცდელი გამოკვლევის მონაცემების დამუშავება და გაანალიზება.

·    სწავლების პროგრამის შემუშავება, თუ როგორ უნდა იქნას გამოყენებული გამოკვლევის მონაცემების დამუშავების ფორმა და როგორ უნდა მოხდეს გამომავალი ცხრილების გენერირება და როგორ უნდა მოხდეს მონაცემების ინტერპრეტირება.

·    შრომის სამინისტროს პერსონალის სწავლება, თუ როგორ უნდა მოხდეს გამოკვლევიდან მირებული მონაცემების გამოყენება

·    სასწავლო სახელმძღვანელოს შემუშავება, რომელიც დაეხმარება შრომის სამინისტროს პერსონალს დამოუკიდებელ მუშაობაში.

2012-2016

კვლევითი კომპანია ეი-სი თი

კონსულტანტი-ანალიტიკოსი

·    გამოკვლევების დაგეგმვა;

·       გამოკვლევის ინსტრუმენტარის შემუშავება;

·       შერჩევის ფორმირება;

·       მონაცემთა დამუშავება და ანალიზი

·       ანგარიშების მომზადება

2018-დღემდე

საქართველოს სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ფონდი (GFSIS)

კონსულტანტი

·    2016 - ,,სტრუქტურული უმუშევრობა და უმუშევრობის სტრუქტურული უმუშევრობა საქართველოში“ - ანალიტიკური ანგარიშის მომზადება არსებული ინფორმაციული მასივების საფუძველზე.

·     

·    2017 - ,,ქრონიკული სიღარიბე და შემოსავლების უთანაბრობა საქართველოშ