+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

კითხვარი მართვაში აღებული ობიექტებისათვის


კითხვარი მართვაში აღებული ობიექტებისათვის


 

 

 

 

 

 

 

ძირითადი საშუალებები

 1. შენობები და ნაგებობი - დანიშნულება/აღწერა, ფართობი, ღირებულება, საექსპლუატაციო ვადა

 2. მანქანა-დანადგარები - დანიშნულება/აღწერა, ღირებულება, საექსპლუატაციო ვადა.

 3. ოფისის აღჭურვილობა - დანიშნულება/აღწერა, ღირებულება, საექსპლუატაციო ვადა.

 4. ავეჯი და სხვა ინვენტარი - დანიშნულება/აღწერა, ღირებულება, საექსპლუატაციო ვადა.

 5.  სატრანსპორტო საშუალებები - დანიშნულება/აღწერა, ღირებულება, საექსპლუატაციო ვადა.

 6.  ბიოლოგიური აქტივები - აღწერა, ღირებულება, ვადა.

 

დაფინანსების წყაროები

1.  სესხი - ვადიანობა, მიზნობრიობა (საბრუნავ კაპიტალი, ძირითადი საშუალებები), პირობები, ვალუტა

2. დამფუძნებლების შენატანები - აღწერა (ფულად/არაფულადი) ღირებულება

 

საოპერაციო ხარჯები:

1.  ხელფასები - ადმინისტრაცია (ანაზღაურება, ფუნქციები/როლები, რაოდენობა), პირდაპირი მუშახელი (გადამუშავება/რეალიზაციაზე, ანაზღაურება, ფუნქციები/როლები, რაოდენობა)                            

2.  კომუნალური ხარჯები - ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი, სხვა.

3.  კომუნიკაციის ხარჯები - ტელეფონი, ინტერნეტი, სხვა

4.  დაზღვევა - ქონების, თანამშრომლების, სხვა

5.  საიჯარო ქირა - ფართობი, ღირებულება

6.  რემონტი - შენობა-ნაგებობების რემონტი, მანქანა-დანადგარების რემონტი, სხვა (პერიოდული)

7.  საოპერაციო გადასახადი - ქონების გადასახადი, სხვა გადასახადი

8.  პროფესიული მომსახურება - აუდიტი, კონსულტაციები, სხვა

9.  მივლინებები

10.  კორპორატიული ღონისძიებები

11.  მარკეტინგული დანახარჯები - აღწერა, დანიშნულება, ჩამონათვალი, ღირებულება    

12.  გაუთვალისწინებელი  ხარჯები - ჩამონათვალი და ღირებულება

 

მარაგები

1.  საქონელი - რაოდენობა, ერთეულის საბალანსო ღირებულება

2.  ნედლეული და მასალები - რაოდენობა, ერთეულის საბალანსო ღირებულება

3.  დაუმთავრებელი წარმოება - რაოდენობა, ერთეულის საბალანსო ღირებულება, გადამუშავებისთვის საჭირო დრო, გადამუშავების ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა დანახარჯების მითითებით. პირდაპირი ხარჯები,  ზედნადები ხარჯები.                   

4.  მზა პროდუქცია

5.  სხვა მარაგები

 

რეალიზაცია - ბიზნეს პროცესის აღწერა რაც რეალიზაციას უკავშირდება

1.  რეალიზაცია - ფასი, რაოდენობა, კატეგორია, სად ხდება გაყიდვა. (ექსპორტი)?

2.  როგორ ხდება გაყიდვა? - საცალო? საბითუმო?

3.  როდის ხდება გაყიდვა?

4.  ანგარიშსწორების პოლიტიკა - ნაღდი? უნაღდო? კრედიტში - გადახდის ვადები?

5.  ტრანსპორტირება - ვისი სახსრებით ხდება ტრანსპორტირება? ვადები? დანახარჯები?

6.  დამატებითი ხარჯები - რეალიზაციასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები?

 

შესყიდვები - ბიზნეს პროცესის აღწერა რაც შესყიდვას უკავშირდება

1.  შესყიდვები - ფასი, რაოდენობა, კატეგორია, სად ხდება გაყიდვა (ექსპორტი)?

2.  როგორ ხდება შესყიდვა? - საცალო? საბითუმო?

3.  როდის ხდება შესყიდვა?

4.  ანგარიშსწორების პოლიტიკა - ნაღდი? უნაღდო? კრედიტში - გადახდის ვადები?

5.  ტრანსპორტირება - ვისი სახსრებით ხდება ტრანსპორტირება? ვადები? დანახარჯები?

6.  დამატებითი ხარჯები - შესყიდვებთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, აქციზი, იმპორტის გადასახადი, სხვ.?

 

საწარმოო პროცესის სრული აღწერა ინდუსტრიიდან გამომდინარე - საწარმოო პროცესების ჩამონათვალი და ვადები? თითეული პროცესის ხარჯები? წარმადობა? ნაწარმოები პროდუქციის წილი სრულ წარმოებაში, პროდუქტების ჩამონათვალი?