+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ქ/ს კახარი - 100/35


ქ/ს კახარი - 100/35


პროექტის დამკვეთი: „საქენერგო რემონტმშენი“პროექტის დაკვეთა მოხდა 2017 წლის აგვისტოს.

პროექტის დამუშავება დამთავრდა 2017 წლის ოქტომბერს.

წინამდებარე პროექტი კომპანია „ინოსისტემსის“ მიერ შესრულებულია ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები“-სა და „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები“-ს მოთხოვნათა სრული დაცვით.

ქვესადგურის პროექტირება ხორციელდება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 2017 წლის 27 ივლისის „გადამცემ ქსელთან მიერთების ხელშეკრულების“ საფუძველზე გაცემული ტექნიკური პირობის შესაბამისად.

საპროექტო ქვესადგური „კახარი 110/35“ ტერიტორიულად მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში და ადმინისტრაციულად მიეკუთვნება ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტს.

             ქვესადგურის პროექტირება:

1

პირველადი მოწყობილობების ელექტრული და სამშენებლო პროექტის შედგენა

1.1

ქვესადგურისთვის საჭირო ტერიტორიის მოკვლევა და შერჩევა

1.2

ქვესადგურის ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმის შედგენა

1.3

ქვესადგურის ცალხაზოვანი სქემის შედგენა

1.4

პირველადი ელ. მოწყობილობების შერჩევა და ტექნიკური სპეციფიკაციის მომზადება

1.5

ქვესადგურის გეგმის შედგენა

1.6

ქვესადგურის ჭრილის შედგენა

1.7

ქვესადგურის ტერიტორიის დამიწების კონტურის ანგარიში და მოწყობის ნახაზების  შედგენა

1.8

ქვესადგურის ტერიტორიის მეხდაცვის ანგარიში და მოწყობის ნახაზების  შედგენა

1.9

ქვესადგურის მეხდაცვის მოსაწყობად საჭირო მეხამრიდების შერჩევა

1.10

მეხამრიდებისთვის ფუნდამენტების შერჩევა და ნახაზის  შედგენა

1.11

ქვესადგურის ტერიტორიის განათების მოწყობის ნახაზის  შედგენა

1.12

ქვესადგურის ტერიტორიის შემოღობვის ნახაზის  შედგენა

1.13

ქვესადგურის მოსაწყობად საჭირო მასალა-მოწყობილობების სრული სპეციფიკაციის  შედგენა

2

სარელეო დაცვის  და  ავტომატიკის  მოწყობილობები

2.1

მოკლედ შერთვის დენების ანგარიში

2.2

სარელეო დაცვის დანაყენების ანგარიში

2.3

სარელეო დაცვის ციფრული ტერმინალების შერჩევა

2.4

სააკუმულატორო  ბატარეას  და  მუდმივი  ძაბვის  ფარის  სპეციფიკაციის  და  სქემატური პროექტის მომზადება (შეკვეთის ფორმის შედგენა)

2.5

0,4კვ - ის ფარის სქემატური პროექტის მომზადება (შეკვეთის ფორმის შედგენა)

2.6

10/6კვ  - ის  გამანაწილებელი  მოწყობილობის  მეორადი  მოწყობილობების  სქემატური პროექტის შედგენა

 

2.7

რეზერვის ავტომატური ჩართვის მოწყობილობის სქემატური პროექტის შედგენა (სარეზერვო კვებაზე გადართვისათვის)

2.8

საკონტროლო კაბელების ჟურნალის შედგენა

3

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის პროექტი

3.1

აღრიცხვის კვანძის მოწყობის ანგარიში

3.2

აღრიცხვის სისტემის სტრუქტურული სქემის შედგენა

3.3

მრიცხველის მიერთების სქემის შედგენა

3.4

აღრიცხვის კვანძის მოსაწყობად საჭირო მასალა-მოწყობილობების სპეციფიკაციის  შედგენა

100/35 კვ ძაბვის საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტირება

 

სამუშაოების ჩამონათვალი

1

საპროექტო სეგხ-ს მდგომარეობის შესწავლა-მოკვლევა

2

საპროექტო სეგხ-ს განვლადობის ტრასის ზოლის ალტერნატიული ვარიანტების შეფასება და საუკეთესო ვარიანტის შერჩევა

3

შერჩეული ტრასის განვლადობის ზოლზე საველე-აზომვითი და ტოპოგრაფიული სამუშაოების წარმოება

4

მოკვლეული ინფორმაციის კამერალური დამუშავება

5

დეტალური პროექტირების საფუძველის და ძირითადი ტექნიკური საკითხების განსაზღვრა

6

შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობების დადგენა

7

შერჩეულ ტრასის ზოლზე სეგხ-ს დეტალური მოხვევის კუთხეების გამოსმა

8

ელექტრო-მექანიკური ანგარიშების ჩატარება და ძალოვანი კაბელის ტიპის შერჩევა

9

ძალოვანი კაბელის შუალედური და დამაბოლოებელი შემაერთებელი ქუროების შერჩევა

10

ძალოვანი კაბელის სამონტაჟო პირობების და მოცულობის დადგენა-განსაზღვრა

11

ძალოვანი კაბელის სამონტაჟო (ჩადების) და სხვადასხვა საინჟინრო გადაკვეთების შესაბამისი ნახაზების ფორმირება

12

შერჩეული ტრასის ტოპო-გეგმის შედგენა

13

საბოლოო შესასყიდი მასალების დადგენა

14

პროექტის დამუშავება და საბოლოო სახის ფორმირება