+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

სასტუმროს სასმელი და საყოფაცხოვრებო წყლის სატუმბი სადგური, რუსთავის ავტობაზრობა


სასტუმროს სასმელი და საყოფაცხოვრებო წყლის სატუმბი სადგური, რუსთავის ავტობაზრობა


დამკვეთი:  შპს „მიკადო ჯორჯია“

პროექტის დაკვეთა მოხდა 2019  წლის 10 იანვარს.  

პროექტი    დამთავრდა  2019  წლის 15 თებერვალს

დაკვეთის საგანს წარმოადგენს დამკვეთის დავალებით, ქ. რუსთავში, დოსააფის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე დამკვეთის მფლობელობაში არსებულ ობიექტზე დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით სასტუმროს საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სამარაგო მეურნეობის, სატუმბისა და ფილტრაციის სისტემის პროექტირება.

კომპანია "ინოსისტემსმა" აღნიშნული  საწარმოს პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  უნდა განახორციელოს  შემდეგი სამუშაოები: 

საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სამარაგო მეურნეობის ნახაზები და სქემები, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სამარაგო მეურნეობის ქსელების გეგმები;

საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სამარაგო მეურნეობის აქსონომეტრიული სქემები;

შიდა სამოედნო საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სანტექნიკური ქსელების ტრანშეების ჭრილები, საკონტროლო და საკომუნიკაციო ჭების ნახაზები და სქემები;

წყლის გამზომი კვანძის სქემა, სამუშაოებისა და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სატუმბი სადგურის ტექნოლოგიური და არქიტექტურული პროექტირება დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით;

საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სამარაგო მეურნეობის ნახაზები და სქემები წყლის ფილტრაციის კვანძების მითითებით (საჭიროების შემთხვევაში);

საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის მექანიკური და ბიოლოგიური დამუშავება საქართველოში მოქმედი მოთხოვნებისა და ნორმატივების გათვალისწინებით შემდგომში მისი სასმელ წყლად გამოყენების მიზნით;

საყოფაცხოვრებო (სასმელი) წყლის სატუმბი სადგურის ტექნოლოგიური და საინჟინრო პროექტირება დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებული ტექნიკური დავალების მიხედვით.