+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ბიოდინამიკური მეცხოველეობა


ბიოდინამიკური მეცხოველეობა


    

ბიოდინამიკური სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება ორგანული მეურნეობისგან, როგორც იდეოლოგიური მიდგომით, ასევე ინსტრუმენტებით.

   ბიოდინამიური ეკონომიკა აღიქმება, როგორც ინტეგრალური სისტემა, ხშირად შედარებულია ცოცხალ ორგანიზმთან, სადაც ყველა ნაწილი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია: ცხოველები, მიწები, ბიომრავალფეროვნება და თავად ადამიანები. ბიოდინამიკური ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ისაა, რომ ბიოდინამიკური მეცხოველეობა წარმოადგენს კომპლექსურად სოფლის მეურნეობას,ადამიანს, გარემოს, კოსმოსს და მათ ურთიერთგავლენას.რაც შეეხება  მინერალურ სასაუქებსა და პესტიციდებს,მათ საერთ არ აყენებს, ხოლო მცენარეთა დაავადებების  წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოიყენება მცენარეული  წარმოშობის პრეპარატები,როგორიცაა ფარსმანდუკის, ჭინჭრის,გვირილის, კატაბალახას  ნაყენები და კაჟმიწის საფუძველზე დამზადებული ბიოპრეპარატები

.ბიოდინამიკურ ფერმებში ნიადაგის ნაყოფიერების  შენარჩუნებისა  და მოსავლიანობის  გაზრდისათვის გამოიყენება ნაკელი.  სასუქებად კი გამოიყენება სხვადასხვა  კომპოსტები და სპეციალური მინერალური დანამატები-  კაჟმიწა,კირქვა და სხვა


იხილეთ ვრცლად