+995 32 237 10 07
ორშ. – შაბ. 09:00 18:00

ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ,,დისველი''


ქალთა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ,,დისველი''


პროექტის დაკვეთა      მოხდა 201 5  წლის   თებერვალში

პროექტის დამუშავება  დამთავრდა 2015 წლის.ივნისში

დაკვეთის საგანია-,, ქალთა-სასოფლო სამეურნეო კოპერატივის წევრების შესაძლებლობების გაზრდა ტექნიკური დავალების მიხედვითსოფლად მცხოვრები ქალების შესაძლებლობისა და როლების გაძლიერება მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის საქართველოში,,.

სოფლის მეურნეობა არის დასაქმების პრიორიტეტული დარგი საქართველოში.სიღარიბის და უმუშევრობის დონე აღნიშნულ რაიონებში ძალიან მაღალია, გლეხების უმრვლესობა ცხოვრობს პატარა შიდა მეურნეობებში და არ ყოფნით შემოსავალი იმისათვის რომ დააკყმაყოფილონ ოჯახის ყოველდღიური მოთხოვნილებები.  ქალები განიცდიან უმუშევრობას, ტრადიციულად განაწილებული როლების გამო და მარგინალიზებულნი არიან პოლიტიკური გადაწყვეტილების სფეროდან.  ისინი   ვერ იღებენ მონაწილეობას შემოსავლის მომტან საქმიანობებში.  

    სოფლის მოსახლეობის გაძლიერების მიზნით  2013 წლის ივნისში და არასამთავრობო ორგანიზაციასთან თანამშრობლობით, დაიწყო პროექტის სოფლად მცხოვრები ქალების შესაძლებლობის და როლის გაძლიერება, მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის განხორციელება საქართველოს რეგიონებში. 

     პროექტს აქვს ორი ძირითადი მიმართულება:

 1.   გლეხებისათვის დამატებითი შემოსავლის წყაროს შექმნა ყველის წარმოებაში კოპერატივების მეშვეობით

 2.    თემებში არსებული გარემოს დაცვითი და სოფლის მეურნეობის პრობლემების გადაჭრა ქალებისა  აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობით,

  კომპანია შპს „ინოსისტემმა“  აღნიშნული  პროექტისათვის შესაბამისი დარგის პროფესიონალ სპეციალისტთა გუნდის  მიერ  შეასრულა  შესაბამისი სამუშაოები :

პროექტისათვის  საჭირო არსებული  ინფორმაციული მასალების  მოძიება, როგორც     პროექტის შექმნისათვის ისე მისი  პრაქტიკული  განხორციელებისათვის  და ასევე   აღნიშნულ თემაზე     ჩაატარა   შესასაბამისი   კონსულტაციები  და   გამართა  ტრეინინგები.

      პროექტის ფარგლებში საქართველოში, კერძოდ ქვემო ქართლში,  დისველის თემში დაარსდა ქალთა აგრალური კოპერატივი  „დისველი“.   

  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დავალებების მიზანია ყველის კოპერატივის წევრთა შესაძლებლობის გაზრდა შემდგომ საკითხებში:

 1. საორგანიზაციო საკითხები
 2. ბიზნეს-გეგმების განახლება
 3. ისტრუქტაჟი
 4. წარმოების ადგილას უსაფრთოების საკითხებზე კონსულტაციების გაწევა და საწარმო პროცესთან რეკომენდაციების გაწევა
 5. მხარდაჭერა მარკეტინგის სფეროში

საბოლოო შედეგი

 1. კოპერატივის წევრებთან ერთად მათი თანამონაწილეობით შემუშავებულია ორგანიზაციის სქემა
 2. შემუშავებულია სამუშაო აღწერილობა ძირითადი ფუნქციებისთვის
 3. რძისა და ყველის ფასწარმოქმნის სიტემა
 4. განახლებული ბიზნეს გეგმა 2016-2018 წლებისთვის
 5. რძის მომწოდებელთან ხელშეკრულების ნიმუში
 6. ოპერატიული ინსტრუქციები წარმოების ადგილისთვის და მათი ტრენინგი
 7. წარმოების პროცესებთან დაკავშირებული შეფასებისა და რეკომენდაციის ანგარიში საკვების უსაფრთხოებასთან მიმართებაში
 8. სამუშაო ადგილზე წარმოებისა და საკვების უსაფრთოების საკითხებთან ტრენინგები
 9. ბიზნეს-გეგმა ფასწარმოქმნის ჩათვლით
 10. კონსულტაციები საბაზრო დინამიკის მიყოლაზე(ორი საკონსულტაციო სესია)
 11. მარკეტინგული კონტრაქტები სულ მცირე ორ კლიენთან